<p class="align-justify"><b style="font-size: 9px;"><br /></b></p><p class="align-justify"><b>Parný motor vývojového radu MIDI 1</b>&nbsp;s elektrickým výkonom 10 - 35 kW ponúkame na alternatívnu produkciu&nbsp;<i>vlastnej</i>&nbsp;elektrickej energie z odpadové tepla,&nbsp;biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie. Okrem patentovanej technickej inovácie je prednosťou motora bezkonkurenčná cena.</p>
  1. Pracovné médium (vodná para, alebo pary iných kvapalín, ohriate plyny,..) je ohrievané v kotle mimo skrine motora. Po dosiahnutí určitého tlaku, prúdi ohriatia nízkoteplotná para (červená) k dvom vstupným ventilom na skrini motora.
  2. Para, vstupujúca do pracovných komôr motora odovzdáva svoju kinetickú energiu boku piestu a núti ho k pohybu. Po zatvorení vstupných ventilov, para sa v komore ďalej rozpína a ešte koná prácu, to znamená tlačí na bok piestu a núti piest k pohybu. 
  3. Piest tlačí na výstredník hriadeľa, ktorý je nútený spolu s celým hriadeľom k rotácii. Hriadeľ prenáša energiu prostredníctvom spojky motora na generátor elektrickej energie. Priemerné otáčky hriadeľa motora predstavujú 750 otáčok/min. Premena tepelnej energie na mechanickú energiu dosiahne hodnotu 10-12%.
  4. Para, ktorá odovzdala svoju energiu piestu motora, vystupuje z motora výstupnými ventilmi (modrá), kondenzuje v kondenzačnej nádobe, alebo vo výmenníku tepla. Kondenzát je pomocou čerpadla pretlačený spať do kotla. Vstupné a výstupné ventily motora sú hnané reťazovým pohonom.